Nauka zawodu w rzemiośle ...

...wydaje się rozwiązaniem najkorzystniejszym. Zapewnia dobry start, praktykę, szybką samodzielność, zwiększając jednocześnie szansę zatrudnienia i gwarancję jego utrzymania. W ostatnich latach uległy znaczącej zmianie potrzeby rynku pracy. Poszukiwani są w pierwszej kolejności fachowcy - rzemieślnicy, którzy posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w danym zawodzie, a takie stwarza praktyczna nauka zawodu. Szkoleniem uczniów zajmują się zakłady rzemieślnicze, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu oraz szkoły zawodowe realizujące przygotowanie teoretyczne. Należy podkreślić, że w okresie nauki zawodu uczeń musi się dokształcać w zasadniczej szkole zawodowej lub na odpowiednim kursie. Obecnie przepisy prawne umożliwiają prowadzenie nauki w zawodach rzemieślniczych objętych listą zawodów dla potrzeb rynku pracy. W przypadku dokształcania zawodowego w formie pozaszkolnej (kursy), pracodawca realizuje zajęcia według programu nauczania dla danego zawodu uwzględniając program kształcenia w zawodach występujących w klasyfikacji szkolnej lub zawodu dla potrzeb rynku pracy.

 

Kandydat do zawodu

Naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym mogą podjąć osoby w wieku do 18 lat, po ukończeniu gimnazjum. Ważne są również odpowiednie warunki fizyczne oraz stan zdrowie pozwalający na naukę i pracę w danym zawodzie. Dlatego też konieczne jest poddanie się badaniom lekarskim w celu uzyskania zaświadczenia wydanego przez uprawnione służby medyczne stwierdzające, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu i nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac związanych z nauczanym zawodem.